Wczesna interwencja

OREW oferuje pomoc w zakresie Wczesnej Interwencji, to placówka w której Państwa dziecko ma szansę otrzymać jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc. Wczesna interwencja pozwala na rozpoznawanie i uruchamianie mocnych stron dziecka, na których można następnie bazować w terapii. Daje też szansę na kształtowanie się prawidłowego kontaktu i pierwszych relacji z rodzicami, które warunkują dalszy rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Jednocześnie wczesna pomoc rodzinie ma znaczenie profilaktyczne, zapobiega powstawaniu niekorzystnych mechanizmów obronnych, które utrudniają realistyczny wgląd w sytuację oraz postępowanie terapeutyczne i wychowawcze w stosunku do dziecka, a także funkcjonowanie całej rodziny.


CELE:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,
 • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.


Cele realizowane w stosunku do dziecka:

 • poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania,
 • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
 • wyzwalanie i pomoc w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach,
 • pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności,
 • umożliwianie udziału w edukacji, życiu rówieśniczym i wspólnotowym.


Cele realizowane w stosunku do rodziców:

 • pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb dziecka
 • pomoc w psychicznym dźwiganiu problemu niepełnosprawności dziecka
 • pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny najbliższej i szerokiej
 • mobilizacja do aktywnego życia - nie rezygnowania z samorealizacji, aktywności społecznej i zawodowej, a także wynikającej ze współdziałania w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich i udziału w programach stymulacyjnych i rewalidacyjnych.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018