Cele i zadania

CELE I ZADANIA OREW


(Statut  Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnobrzegu § 4)

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanka autonomii, rozumianej jako niezależność , samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Celami OREW w stosunku do wychowanków są:

 • poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu;
 • poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jego pogorszeniu;
 • poprawa procesów poznawczych;
 • rozwój osobowości;
 • rozwój samoakceptacji ,poczucia własnej wartości ,poczucia pewności siebie;
 • rozwój umiejętności społecznych , w tym umiejętności komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
 • rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem ,poznanie rzeczy ,zjawisk i procesów w nim zachodzących;
 • rozwój umiejętności współżycia w grupie;
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

Celami OREW w stosunku do rodziny są:

 • wsparcie w rozpoznaniu , rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych , psychicznych i społecznych dziecka;
 • wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych , w tym trudnych emocjonalnie;
 • rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;
 • wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSOUU;
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;
 • wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej , szkołami ,poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego
 • przemieszczaniu się
 • czynnościach fizjologicznych
 • utrzymywaniu higieny
 • spożywaniu pokarmów
 • ubieraniu i rozbieraniu się

Cele OREW realizowane są poprzez nastepujące zadania § 5:

1. Organizacje wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ;

2. Realizacje wychowania przedszkolnego , rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

3. Opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmujących w szczególności pomoc przy:

4. Rehabilitacje społeczno-zawodową ,leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych.

Cele OREW realizowane są w nastepujących formach:

1. Wczesna interwencja

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

3. Wychowanie przedszkolne;

4. Roczne przygotowanie przedszkolne ;

5. Kształcenie specjalne-realizacja obowiązku szkolnego

6. Przysposobienie do pracy

7. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Cele OREW w stosunku do rodziny są realizowane są w następujących formach:

 • warsztaty ,wykłady i seminaria;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • zajęcia rekreacyjne ,terapeutyczno-rehabilitacyjne ,w tym wyjazdowe;
 • spotkania ,wystawy ,prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018