Edukacja, terapia i rehabilitacja

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Tarnobrzegu organizowane są:

1. Wczesna interwencja

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

3. Wychowanie przedszkolne;

4. Roczne przygotowanie przedszkolne ;

5. Kształcenie specjalne-realizacja obowiązku szkolnego

6. Przysposobienie do pracy

7. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze


         Działania placówki służą  stwarzaniu warunków do rozwoju ucznia, aby umożliwić mu potencjalny  sukces  w dalszej edukacji i rozwoju.

Zespół specjalistów: nauczyciel – terapeuta, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy opracowuje na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy dla każdego dziecka indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Program jest realizowany przez cały zespół pracujący z dzieckiem, dwa razy w roku dokonywana jest ocena postępów w rozwoju dziecka, wyuczonych  umiejętności, kompetencji i wiadomości. W całym procesie terapii ważną rolę pełnią rodzice dziecka, współpracując ze specjalistami w realizacji programu.

Nauka umiejętności zawartych w indywidualnych programach odbywa się podczas zajęć, które obejmują: usprawnianie ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, naukę samoobsługi, komunikację werbalną i pozawerbalną, wielozmysłowe poznawanie świata, kształtowanie umiejętności społecznych, samoobsługowych i technicznych.

Edukacja w zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym obejmuje: kształcenie zintegrowane, funkcjonowanie w środowisku, plastykę, technikę, muzykę z rytmiką, wychowanie fizyczne, religię.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018