Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Od 1 września 2019 roku w naszej placówce ruszył pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” – który jest przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Program obejmuje 2 lata.Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest istotnym elementem systemu wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej. Uruchomiony przez PFRON pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW. Jego beneficjentami będą absolwenci tych placówek. Beneficjenci programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną,które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym.Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie przygotowania ich do życia w środowisku społecznym, między innymi przez zwiększenie lub podtrzymanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, tj. planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Opiekunowie uwzględniając specyfikę grupy wprowadzają indywidualizację przeprowadzanych zajęć, dostosowują je do wieku uczestników, rodzaju niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz możliwości związanych z motoryką, poziomem samodzielności, dominującego nastroju. Wszelkiego rodzaju zajęcia dostosowano do potrzeb określonych w Indywidualnych Kartach Potrzeb Uczestników Projektu oraz do ich zainteresowań.

Wszystkie te działania służą stworzeniu uczestnikom projektu możliwości łatwiejszego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zachęceniu ich do aktywnego uczestnictwa w wielu dziedzinach życia.

 

 


 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018