Misja i wizja

MISJA OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
PSOUU W TARNOBRZEGU

 

"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"
Janusz Korczak

 

 

Wychowankowie są dla nas największą wartością.

 

Wspieramy wychowanka i jego rodzinę

 

 

 

Jesteśmy placówką przyjazną, dynamicznie rozwijającą się, wykorzystującą nowoczesne metody terapii, otwartą na potrzeby wychowanków i ich rodzin. Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wyspecjalizowanej kadrze dostosować metody i formy pracy do indywidualnych możliwości wychowanka oraz sukcesywnie krok po kroku wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne na każdym etapie kształcenia.

 

W naszej placówce każdy wychowanek ma zapewnione jak najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju , aby mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.

 

Główne priorytety i kierunki działania

Wychowanek jako podmiot wszelkich działań podejmowanych w placówce

Działania w placówce są realizowane we współpracy

z rodzicami

Kadra wszechstronnie wykształcona

i nastawiona na dalszy rozwój

dla dobra wychowanka i jego rodziny .

Potrzeby wychowanka są w pełni zaspokajane. Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków. Przestrzegamy prawa dziecka do miłości , inności, pełnej akceptacji i szacunku oraz prawa do autonomii .

Dbamy o stan zdrowia poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji i opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Realizujemy cele edukacyjne dostosowując treści nauczania do indywidualnych możliwości i uzdolnień wychowanka .

Wychowanek osiąga zaradność

w życiu codziennym adekwatnie do własnego indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności .

Podejmowane są działania zmierzające do pełnej integracji społecznej wychowanków.

Rozwijamy kreatywność wychowanków i ich uzdolnień- kształtujemy zainteresowania muzyczne, plastyczne, teatralne i sportowe .

Wspieramy rodzinę w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych wychowanka .

Niesiemy pomoc rodzinom w sytuacjach trudnych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie rodziny

organizując grupę wsparcia .

Włączamy rodziców w działania na rzecz

rozwoju placówki .

Integrujemy środowiska rodzinne naszych podopiecznych   współorganizując imprezy

i uroczystości.

Jako PSOUU wspólnie z rodzicami współpracujemy z władzami samorządowymi, instytucjami, zaprzyjaźnionymi placówkami.

Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą systematycznie doskonalącą się

i wzbogacającą swój warsztat pracy .

Oferujemy terapię z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu w przyjaznym otoczeniu .

Zapewniamy profesjonalne poradnictwo

w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, logopedycznym

i medycznym .

Organizujemy szkolenia, zajęcia pokazowe, zajęcia otwarte .

Dążymy do ciągłego wzbogacania oferty o nowe innowacyjne rozwiązania edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne.

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018