Warunki przyjęcia

1.Statut Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Tarnobrzegu §2

2.Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie:

    • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
    • orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej (PPP) o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dziecku w wieku przedszkolnym lub w wieku 6 lat,
    • orzeczenia PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
    • orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami,
    • skierowania od lekarza, które jest wymagane w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej.

3.Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

4.W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

5.Przyjęcia dzieci odbywają się do końca sierpnia każdego roku. W wyjątkowych wypadkach, uwzględniając potrzeby oraz możliwości OREW, przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

6.Decyzję o przyjęciu do placówki podejmuje dyrektor OREW.