W OREW prowadzona jest terapia małych dzieci metodą NDT Bobath. Jest ona stosowana u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ruchowymi różnego pochodzenia. Terapeutki wykorzystując techniki masażu oraz indywidualnie dobrane wspomagania i ćwiczenia, które wpływają na normalizację napięcia mięśniowego oraz stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. Udzielane są wskazówki oraz porady dotyczące prawidłowych czynności pielęgnacyjnych, karmienia, zabawy, które rodzice i opiekunowie dzieci mogą włączać w ich fizjologiczny rozkład dnia.

 

Kategoria: Informacje o ośrodku

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywany zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Dokumenty potrzebne aby dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WWR.

Pomoc rodzinie dziecka

Narodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju lub upośledzonego są zawsze bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji - wyjaśnienia tego co właściwie się stało, informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka.

 • Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania
 • udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem
 • udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

Zasadach na których odbywa się wczesne wspomaganie

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, gdzie będzie się ono odbywało. 
  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi)lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi)
  • psycholog
  • logopeda
  • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

Zadania zespołu specjalistów pracujących z dzieckiem

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
 • pracę zespołu koordynuje dyrektor ośrodka lub upoważniony przez niego nauczyciel.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587) Na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

Kategoria: Informacje o ośrodku

Wczesna interwencja

 

OREW oferuje pomoc w zakresie Wczesnej Interwencji, to placówka w której Państwa dziecko ma szansę otrzymać jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc. Wczesna interwencja pozwala na rozpoznawanie i uruchamianie mocnych stron dziecka, na których można następnie bazować w terapii. Daje też szansę na kształtowanie się prawidłowego kontaktu i pierwszych relacji z rodzicami, które warunkują dalszy rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Jednocześnie wczesna pomoc rodzinie ma znaczenie profilaktyczne, zapobiega powstawaniu niekorzystnych mechanizmów obronnych, które utrudniają realistyczny wgląd w sytuację oraz postępowanie terapeutyczne i wychowawcze w stosunku do dziecka, a także funkcjonowanie całej rodziny.


CELE:

 • wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka,
 • wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności,
 • wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością,
 • wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.


Cele realizowane w stosunku do dziecka:

 • poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania,
 • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
 • wyzwalanie i pomoc w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach,
 • pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności,
 • umożliwianie udziału w edukacji, życiu rówieśniczym i wspólnotowym.


Cele realizowane w stosunku do rodziców:

 • pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb dziecka
 • pomoc w psychicznym dźwiganiu problemu niepełnosprawności dziecka
 • pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny najbliższej i szerokiej
 • mobilizacja do aktywnego życia - nie rezygnowania z samorealizacji, aktywności społecznej i zawodowej, a także wynikającej ze współdziałania w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich i udziału w programach stymulacyjnych i rewalidacyjnych

 

Kategoria: Informacje o ośrodku

Przedszkole

 

Od 1 września 2012 r. został otwarty oddział przedszkolny. Dzieci mają zapewnioną kompleksową opiekę, edukację i terapię. Są pod stałą opieką medyczną – lekarz, pielęgniarka, rehabilitanci. Realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Biorą udział  w zajęciach umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka m. in:

 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia psychologiczne,
 • zajęcia rehabilitacyjne.

Uczestniczą także w dodatkowych zajęciach grupowych:

 • basen,
 • logorytmika.

 

Kategoria: Informacje o ośrodku